WERKNEMER WERKGEVER

Binnen het paritair comité 327 is een CAO afgesloten op 26/02/2002  tot instelling van een syndicale premie in de sociale werkplaatsen. De inning van deze syndicale premie gebeurt door de RSZ, via uw werkgeversbijdrage. Uw patronale bijdrage bedraagt in 2013  0,4 %.  De RSZ stort op haar beurt deze bijdrage door aan het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen (FVBZ SW).

Voornoemde procedure is tevens bindend voor organisaties die volgens een CAO op ondernemingsniveau een bedrag aan syndicale premie betalen dat hoger is dan 63 €. Het verschil tussen beide bedragen dient door de onderneming zelf betaald te worden en kan niet gerecupereerd worden via het fonds voor bestaanszekerheid.

Uiterlijk op 15 januari volgend op het refertejaar dient u als werkgever het syndicaal attest aan uw werknemers te overhandigen.

De syndicale attesten worden u door het FVBZ SW bezorgd.

Om u een voldoende aantal documenten voor uw werknemers m.b.t. de aanvraag syndicale premie te kunnen overhandigen, dient u het Fonds te laten weten hoeveel arbeiders en bedienden in uw organisatie tewerkgesteld waren in het jaar 2013. Concreet gaat het om al wie een arbeidsovereenkomst met de vzw sociale werkplaats heeft of gehad heeft in voornoemd werkjaar. Het gaat om werkelijke aantallen en niet om voltijds equivalenten (bv. 2 deeltijds + 1 voltijds =  aantal 3).

De documenten worden u in december 2014 per post bezorgd.

Documenten
    Geen bestanden gevonden!


Binnen het paritair comité 327 is een CAO afgesloten op 26/02/2002  tot instelling van een syndicale premie in de sociale werkplaatsen. De inning van deze syndicale premie gebeurt door de RSZ, via uw werkgeversbijdrage. Uw patronale bijdrage bedraagt in 2013  0,4 %.  De RSZ stort op haar beurt deze bijdrage door aan het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen (FVBZ SW).

Voornoemde procedure is tevens bindend voor organisaties die volgens een CAO op ondernemingsniveau een bedrag aan syndicale premie betalen dat hoger is dan 63 €. Het verschil tussen beide bedragen dient door de onderneming zelf betaald te worden en kan niet gerecupereerd worden via het fonds voor bestaanszekerheid.

Uiterlijk op 15 januari volgend op het refertejaar dient u als werkgever het syndicaal attest aan uw werknemers te overhandigen.

De syndicale attesten worden u door het FVBZ SW bezorgd.

Om u een voldoende aantal documenten voor uw werknemers m.b.t. de aanvraag syndicale premie te kunnen overhandigen, dient u het Fonds te laten weten hoeveel arbeiders en bedienden in uw organisatie tewerkgesteld waren in het jaar 2013. Concreet gaat het om al wie een arbeidsovereenkomst met de vzw sociale werkplaats heeft of gehad heeft in voornoemd werkjaar. Het gaat om werkelijke aantallen en niet om voltijds equivalenten (bv. 2 deeltijds + 1 voltijds =  aantal 3).

De documenten worden u in december 2014 per post bezorgd.

Documenten